نگاهی به کتاب «بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه نویسان»نوشته مایکل تی یرنو با ترجمۀ محمد گذرآبادی، منتشر شده توسط انتشارات ساقی