بلاتار فیلمساز مجارستانی یکی از فیلمسازان تاثیرگذاری است که بدون تن دادن به سینمای تجاری کارهای مهمی را در زمینۀ سینمای مستقل هنری انجام داده است.