این یادداشت نگاهی است اجمالی بر کتاب نمایش های ایرانی نوشتۀ صادق عاشورپور، منتشر شده توسط انتشارات سورۀ مهر